Kriteria Bahagia oleh Saidah Hanum Ma

Sungguh sebuah kenikmatan yg tiada terhingga bahwa kita diberi kekuatan jiwa dan raga untuk senantiasa iltizam dalam Islam.tatanan hidup ilahiyah tak meninggalkan satu bagian pun dalam kehidupan sehari-hari, dari persoalan yg kecil hingga persoalan besar. 
Dari masalah pribadi, keluarga, masyarakat, negara hingga hubungan internasioanl, taiad satu pun yg luput dari perhatian Islam. Berbagai aturan islam dalam kehidupan sehari-hari tidaklah bermaksud memenjarakan manusia dalam dinding kejumudan dan keterbelakangan. Bahkan sebaliknya, hal itu dinmaksudkan sebagai penjagaan yg amat kokoh terhadap hak-hak jiwa, kehidupan, keturunan, harta benda dan kehormatan. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah saw memberikan pengarahan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.
Rasulullah saw bersabda:"Faktor yang membahagiakan anak adam itu ada tiga perkara, dan faktor yang mencelakakannya juga ada tiga perkara. di antara faktor yang membehagiakannya ialah; wanita (istri/pasangan) shalikhah, tempat tinggal yang baik, dan kendaraan yang baik.sedangkan yang mencelakan anak adam adalah wanita(istri/pasangan) yang buruk perangainya, tempat tinggal yang buruk, dan kendaraan yang buruk.(HR Ahmad, Thabrani, al-Bazzar dan al-Hakim)" 
Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda:"Empat perkara yang dapat membahagiakan amanusia yaitu; wanita (istri/pasangan) yang shalikhah, tempat tinggal yang lapang, tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman.Empat perkara yang menyengsarakan adalah tetangga yang buruk perangainya, istri (pasangan)yang buruk akhlaqnya, kendaraan yang jelek, dan tempat tinggal yang sempit (HR ibnu Hibban)".

0 komentar:

Posting Komentar